כתבו לנו איזה שיר אתם רוצים שנעשה!

  תקנון ומדיניות הפרטיות לאתר ביטשוק

   

   

  1. ברוכים הבאים לאתר  https://beatshuk.com , האתר משמש כחנות וירטואלית,  אתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) לרכוש ביטים/מוזיקה מקוריים, להזמין שירותים כגון: הפקת שיר אונליין, כתיבת מילים לשירים, לקבל עזרה, וייעוץ אונליין. 
  2. האמור בתנאי השימוש באתר הנ״ל  בלשון זכר  לצורך הנוחות בלבד, אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. 
  3.  השימוש באתר, בשירותים, בתכנים ובמוצרים שבאתר, הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש ,בשירותים, בתכנים ובמוצרים באתר מעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר. 
  4. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
  5. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.  
  6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות החברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות, ולמזמין לא תהיה כל טענה כלפי האתר והנהלת האתר.
  7. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
  8. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.
  9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
  10. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
  11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   • מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   • ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   • כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  12. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני,מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי, תוקפו של כרטיס האשראי. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
  13. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
  14. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
  15. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
  16. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
  17. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
  18. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
  19. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת  פיי פאל- (WWW.PAYPAL.COM) וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
  20. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות הפיי פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.
  21. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
  22. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
  23. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  24. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, אך במקרה שמדובר בקובץ להורדה( ביט/מוזיקה/פלייבק) חלים על העסקה תנאים הבאים: 
   1. אם הקובץ טרם נמסר ל״מזמין״, יהיה רשאי לחזור בו מביצוע הרכישה במשך 14 יום מרגע ביצוע הרכישה באתר בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
   2. במקרה שקובץ כבר נמסר ל״מזמין״, המזמין לא יוכל לחזור בו מביצוע הרכישה, ויחוייב בתשלום מלא עבור המוצר שרכש.
  25. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
  26. מועד לקבלת  המוצר  יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל  או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
  27. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת מייל שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
  28. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
  • כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
  • כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.

  29. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

  30. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

  31. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה

  32. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

  33. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

  34. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

  35. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.beatshuk.com.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

  36. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, מוזיקה, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

  37. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.

  38. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

  39. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

  40. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

  41. רכישת ביטים/מוזיקה/פלייבקים באתר:

  באתר קיימים שני סוגי ביטים/ מוזיקה/ פלייבקים 

  1. בלעדיים – בתיאור הביט/מוזיקה/פלייבק רשום שזהו מוזיקה בלעדית, הנותנת לכם את הזכויות היוצרים הבלעדיים עליה, אחרי רכישה היצירה הזאת יורדת מהמכירה וכעת שייכת לקונה. אך קיימים כמה הגבלות הגיוניות על שימוש היצירה: 
  • אינך יכול למכור או להפיץ מחדש 
  • הנך חייב לציין שם המפיק ביצירה סופית – קרדיט על הפקת הביט/מוזיקה/פלייבק ( למשאל בפרסום שיר ברשתות מדיה או  ברדיו, באתר או כל מקום אחר,  הנך נותן קרדיט על הפקת ביט למפיק (בדף של הביט רשום שם המפיק  שהכין את הביט) , כמו שאתה רושם קרדיט לאולפן הקלטות,מפיק או צלם קליפ) 
  • ברגע שתרשום את היצירה באקו״ם הנך חייב לציין שם המפיק של הביט/מוזיקה /פלייבק 
  • מידע בתיאור של כל  היצירה, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש

   

  2. זכויות משותפות – בתיאור ביט/מוזיקה/פלייבק  יהיה רשום ״מוזיקה עם זכויות משותפות״  וזה אומר: 

  • אינך יכול למכור או להפיץ מחדש את הביט 
  • אינך יכול לרשום את המוזיקה על שמך , הרכישה לא נותנת זכויות בלעדיות על המוזיקה
  • אתה יכול לפרסם את היצירה הסופית ברשתות חברתיות או לפרסם את היצירה 
  • אתה יכול להשתמש בביט/מוזיקה לפרויקטים אישיים או מסחריים 
  • אתה יכול להופיעה עם היצירה שמשלבת את הביט/מוזיקה/פלייבק 
  • מידע בתיאור של כל  היצירה, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש

   

  אתר ביטשוק לא נושא אחריות על בעיות עם זכויות יוצרים על הביט עם אנשים שעוברים על החוק, ביטשוק מתחייב לתת שירות אמין באתר ומציאה רק ביטים מקוריים שיהיו ברשותכם, אתר ביטשוק יכול לעזור ולתת את כל המסמכים המעידים על כך שהביט נרכש באתר ויש לכם זכויות בלעדיות על הביט. למזמין לא תהיה כל טענה כלפי האתר במקרה של עבירה על החוק על ידי צד ג. 

   

  מפיקים מוזיקליים 

  עבור מפיק מוזיקלי שרוצה למכור היצרות שלו באתר, יש מספר תנאים:

  1. כל הפקה מוזיקלית שמפיק מוסר לצוות האתר ביטשוק, למען למכור אותה באתר, חייבת להיות שלו ( כל הצלילים שמופיעים בהפקה מוזיקלית שייכים לו, או שקיבל אליהם אישור על שימוש) 
  2. כל הפקה מוזיקלית שמפיק מוסר לצוות האתר ביטשוק, למען למכור אותה באתר, לא אמורה להיות רשומה על שם כל שהוא, ליצירה אין בלעדיות, והיא לא רשומה בבעלות. 
  3. כל הפקה מוזיקלית שמפיק מוסר לצוות האתר ביטשוק, למען למכור אותה באתר, לא פורסמה לפני בשום פלטפורמות. 

  סודיות ופרטיות

  1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה. 
  2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
  3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
  4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
  5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
  8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

  דין ושיפוט

  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
  3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
  דילוג לתוכן